Kontrolierė atliko tyrimą dėl švietimo pagalbos prieinamumo Mažeikių rajono savivaldybėje

2021 06 03

Kontrolierė, atsižvelgdama į Įstaigoje gautus kreipimusis dėl švietimo pagalbos trūkumų Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, atliko tyrimą savo iniciatyva. Tyrimo metu siekta išanalizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo problemas, jų sprendimo būdus; įvertinti specialistų etatų skaičių (trūkumą) mokyklose, jų darbo krūvį; įvertinti švietimo pagalbos teikimo apimtis; nustatyti, kokias perspektyvas numato ugdymo įstaigos bei steigėjas.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dažnai pastebi, jog dėl nepakankamo švietimo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo trūkumų, kitų priežasčių individualūs vaikų poreikiai nėra tenkinami. Vaiko ugdymosi poreikių pažinimas ir jų tenkinimas neįmanomas be mokyklos specialistų tarpusavio bendradarbiavimo. Visgi kaip matyti iš atlikto tyrimo, specialistų trūkumas bei su tuo susijusi teikiamos vaikui pagalbos apimtis yra viena aštriausių problemų, užtikrinant įtrauktį švietime. Mažeikių rajono ugdymo įstaigos nurodė, jog ypač trūksta psichologo bei specialiojo pedagogo, kai kuriose įstaigose dirba ne visi švietimo pagalbos specialistai, arba jie įdarbinti etato dalimi, todėl jiems tenkantis vaikų, kuriems reikalinga specialisto pagalba, skaičius yra per didelis, pagalba teikiama mažesne apimtimi (sumažinus valandų skaičių) arba teikiama pasirinktinai (kam reikalingesnė). Nepaisant savivaldybės administracijos pateiktos informacijos, jog didžiausias leistinas švietimo pagalbos specialistų pareigybių skaičius kasmet didinamas, pagalba nėra užtikrinama gan dideliam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiui (pvz., psichologo pagalba neteikiama 127 vaikams, specialiojo pedagogo – 76 vaikams, kuriems tokia pagalba nustatyta).

Atlikusi tyrimą vaiko teisių apsaugos kontrolierė pateikė siūlymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijai bei ugdymo įstaigoms dėl įtraukties į švietimą didinimo.

Plačiau apie atliktą tyrimą galite skaityti įstaigos internetinės svetainės skiltyje Teisinė informacija / Vaiko teisių padėties vertinimas / Atlikti tyrimai ir apibendrinimai arba paspaudę šią nuorodą.