Atsižvelgiant į įstatymu priskirtą kompetenciją, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga teisės aktų, kuriais numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, projektų, kitų Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytų visuomeninius santykius reguliuojančių teisės aktų projektų nerengia, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.