Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą dėl galimo vaikų, neįleistų į Lietuvos Respublikos teritoriją 2021-11-06 ir 2021-12-01, teisių ir interesų pažeidimo.

Dokumentai:

Vykdydama vaiko teisių užtikrinimo stebėseną, vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl užsieniečių migrantų vaikų padėties užsieniečių apgyvendinimo centruose.

Dokumentai:

Vykdydama vaiko teisių užtikrinimo stebėseną, vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl nelydimų nepilnamečių užsieniečių padėties Lietuvoje, jiems atvykus į Lietuvos  Respubliką nuo 2021 m. liepos mėnesio bei paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

Dokumentai:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, reaguodama į kilusius iššūkius, susijusius su mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo(si) kontaktiniu būdu atnaujinimu, siekdama įvertinti vaikų teisės į mokslą užtikrinimo situaciją Lietuvoje 2021 m. kovo – birželio mėnesiais ir šiuo periodu savivaldybių priimtus sprendimus vaikų teisės į mokslą įgyvendinimo aspektu, atliko tyrimą.

Dokumentai:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko 2020 metų laikotarpiu nustatytų ir dažniausiai pasikartojančių Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir jos struktūrinių padalinių pažeidimų ir netinkamo tarnybinių pareigų atlikimo atvejų analizę.

Dokumentai:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl nėščių moterų rizikingo (žalingo) elgesio bei kūdikių saugumo neužtikinančių tėvų, kuriems buvo apribota tėvų valdžia.

Dokumentai:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, siekdama išsiaiškinti, kaip karantino laikotarpiu savivaldybėse buvo išspręsti klausimai, susiję su biudžetinių neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos aspektais, taip pat siekdama apibendrinti skirtingą savivaldybių praktiką, atliko tyrimą.

Dokumentai:

1 2 3 4 ... 8