Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Edita Žiobienė: Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose esančių nepilnamečių teisė į mokslą nėra tinkamai įgyvendinama

2011 02 07
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė išnagrinėjo ir pripažino pagrįstu Kauno „Aitvaro“ vidurinės mokyklos (buvusios Kauno apskrities 1-osios vidurinės mokyklos) mokytojų skundą dėl Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose (Kauno NTI-PN) esančių nepilnamečių teisės į mokslą pažeidimo.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė išnagrinėjo ir pripažino pagrįstu Kauno „Aitvaro“ vidurinės mokyklos (buvusios Kauno apskrities 1-osios vidurinės mokyklos) mokytojų skundą dėl Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose (Kauno NTI-PN) esančių nepilnamečių teisės į mokslą pažeidimo.

Pareiškėjai skunde nurodė, kad dėl nepakankamo ir 2009 metų pradžioje papildomai sumažinto mokyklos veiklos finansavimo pablogėjo nepilnamečių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę ir vykdančių kardomąją priemonę – suėmimą, mokymo bei pačių mokytojų darbo sąlygos. Pataisos namuose esantys nepilnamečiai mokomi gausiose jungtinėse klasėse. Vienoje klasėje mokomi 5, 6, 7 ir 8 klasės mokiniai, tarp jų – ir mokiniai besimokantys nevalstybine kalba, ir pagal specialiąją programą. Į pataisos namų Socialinės integracijos į visuomenę skyrių perkeltiems nepilnamečiams nesudaromos sąlygos lankyti mokyklą ir jiems teikiamos tik konsultacijos. Tardymo izoliatoriuje esantys suimti nepilnamečiai atvedami į pamokas (konsultacijas), kurios vidutiniškai trunka iki 20 minučių. Nepilnamečiams nėra skiriamas numatytas pamokų skaičius.

Tyrimo metu vaiko teisių apsaugos kontrolierė atkreipė dėmesį ne tik į pareiškėjų skunde nurodytus pažeidimus, bet ir į tai, jog pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus nėra organizuojamas nepilnamečiams, atliekančių arešto bausmę, mokymas (nepilnamečiui gali būti skiriama nuo 5 iki 45 parų arešto).

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis bei š. m. sausio 10 d. vykusio susitikimo su Kauno NTI-PN ir Kauno „Aitvaro“ vidurinės mokyklos administracijos atstovais rezultatus, vaiko teisių apsaugos kontrolierė pritaria mokytojų ir Kauno NTI-PN administracijos atstovų nuomonei, kad Kauno NTI-PN esančių nepilnamečių ugdymas dėl objektyvių priežasčių negali būti organizuojamas taikant tradicinėms bendrojo lavinimo mokykloms nustatytus ugdymo proceso organizavimo reikalavimus.

Tyrimo išvadose vaiko teisių apsaugos kontrolierė pažymėjo, jog teisės aktuose numatyta, kad apribojus ar atėmus vaikui laisvę, negali būti ribojamos kitos teisės (teisė į mokslą, fizinį, protinį, dvasinį dorovinį vystymąsi), kurios nėra tiesiogiai susijusios su laisvės ribojimu ar atėmimu. Nepakankamas dėmesys nepilnamečių ugdymui ir nesilaikymas teisės aktuose įtvirtintų ugdymo proceso organizavimui nustatytų reikalavimų, pamokų skaičiaus mažinimas, neteisingas klasių jungimas, skirtinga kalba besimokančių mokinių ugdymas bendroje klasėje, specialistų trūkumas, pasak vaiko teisių apsaugos kontrolierės, neleidžia mokiniams tinkamai plėtoti asmeninių kompetencijų ir apsunkina sėkmingą nepilnamečių reintegraciją į visuomenę.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, Kauno NTI–PN esančių nepilnamečių teisės į mokslą tinkamam realizavimui trukdo tiek teisinio reglamentavimo spragos, tiek nepakankamas Kauno „Aitvaras“ vidurinės mokyklos, organizuojančios Kauno NTI-PN esančių nepilnamečių ugdymą, ir Kauno NTI–PN, privalančios sudaryti sąlygas nepilnamečių mokymui, finansavimas.

Pažymoje atkreiptas dėmesys į tai, kad skunde minimos ir tyrimo metu nustatytos problemos tęsiasi ir yra ne vienerius metus žinomos atsakingoms valstybės institucijoms, tačiau jų sprendimui nėra skiriamas reikalingas dėmesys.

Atlikusi tyrimą vaiko teisių apsaugos kontrolierė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją bei Teisingumo ministeriją su siūlymais, bendradarbiaujant su kitomis kompetentingomis institucijomis, peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių arešto ir laisvės atėmimo bausmėmis nuteistų bei suimtų nepilnamečių ugdymo organizavimą ir jų teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų  pakeitimus, taip pat pateikė kitas rekomendacijas dėl tyrimo metu nustatytų pažeidimų ir trūkumų pašalinimo.

Apie situaciją Kauno NTI-PN bei problemas dėl nepilnamečių teisės į mokslą užtikrinimo, vaiko teisių apsaugos kontrolierė informavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, Žmogaus teisių komitetą bei Socialinių reikalų ir darbo komitetą.