Skundo forma

Skundai vaiko teisių apsaugos kontrolierei paprastai teikiami raštu:

 • paštu arba pristatant dokumentus į Įstaigą - adresu Plačioji g. 10, 01308 Vilnius
 • el. paštu vtaki@vtaki.lt (nuskaitytą pasirašytą dokumentą ar pasirašytą el. parašu)
 • per e.pristatymo sistemą  - e.dėžutė 188755327

Asmuo, manantis, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės ir teisėti interesai ar nesilaikoma nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą, nuostatų, gali kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių ir žodžiu. Gavęs skundą žodžiu arba pastebėjęs vaiko teisių ar jo teisėtų interesų pažeidimo požymius, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, manydamas, kad pateikta informacija ar pastebėti požymiai yra teisingi, gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Skundo turinys

Skunde paprastai nurodoma:

 • Adresatas – vaiko teisių apsaugos kontrolierius;
 • Pareiškėjo vardas, pavardė ar institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris;
 • Apskundžiamų juridinių asmenų pavadinimai ar apskundžiamų asmenų vardai, pavardės ir pareigos, įstaiga, kurioje dirba;
 • Skundžiamo sprendimo pavadinimas ir priėmimo data arba skundžiamųjų veiksmų (neveikimo) apibūdinimas, jų padarymo laikas ir aplinkybės;
 • Prašymas vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;
 • Pridedamų dokumentų sąrašas;
 • Skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Pateikusiam elektroninį skundą (prašymą) per 3 darbo dienas bus pranešta, ar jis nagrinėtinas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje, o jeigu reikės papildyti jo turinį suteiksime informaciją (konsultaciją). Tačiau visais atvejais skundas (prašymas) bus pradėtas nagrinėti tik gavus jo originalą. Skundo (prašymo) padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo (prašymo)originalas.

Prie skundo gali būti pridedama:

 • skundžiamo sprendimo nuorašas;
 • turimi įrodymai ar jų aprašymas;
 • siūlomų apklausti asmenų sąrašas, nurodant jų adresus ir kokias aplinkybes ar informaciją jie gali patvirtinti.

Vaikui, kreipiantis į va iko teisių apsaugos kontrolierių raštu, nurodyti reikalavimai skundo turiniui netaikomi.

Dokumentai