Kas turi teisę pateikti skundą vaiko teisių apsaugos kontrolieriui?

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių.

Vaikas į vaiko teisių apsaugos kontrolierių gali kreiptis ir pats.

Anoniminiai skundai, taip pat skundai, pateikti praleidus 3 metų nuo skundžiamų veiksmų padarymo terminą, nenagrinėjami, jeigu vaiko teisių apsaugos kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Skundo pateikimo pagrindai.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas suteikia teisę vaiko teisių apsaugos kontrolieriui tirti skundus ne tik dėl valstybės, savivaldybės tarnautojų ar pareigūnų veiklos, bet ir dėl privačių įmonių, nevalstybinių institucijų be organizacijų ir netgi privačių fizinių asmenų veiksmų ar neveikimo:

  • dėl kurių pažeidžiamos teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, nuostatos;
  • dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai.

Kada kontrolierius turi teisę atsiakyti nagrinėti gautą skundą?

 Vaiko teisių apsaugos kontrolierius atsisako nagrinėti skundą, jeigu:

  • skundo dalykas neatitinka skundo pateikimo pagrindų;
  • skundas paduotas praėjus skundo pateikimo terminui, jeigu vaiko teisių apsaugos kontrolierius nenusprendžia, kad skundas gali būti nagrinėjamas;
  • skudo dalykas priklauso kitų valstybės valdžios ar valdymo ir kontrolės institucijų kompetencijai;
  • dėl to paties skundo dalyko yra iškelta baudžiamoji byla, vyksta parengtinis tyrimas, teisminis nagrinėjimas ar yra priimtas procesinis sprendimas nutraukti bylą arba skundas jau buvo išnagrinėtas teisme ar kitoje kontrolės institucijoje.

Apie atsisakymą nagrinėti skundą ir atsisakymo pagrindus pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Skundo tyrimo metu išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms arba pareiškėjui nepateikus vaiko teisių apsaugos kontrolieriui duomenų, be kurių neįmanoma pradėti skundo tyrimo, skundas paliekamas nenagrinėtas.

Pakartotinai dėl to paties dalyko paduotas skundas nenagrinėjamas.

Institucijos, kurių veiklos vaiko teisių apsaugos kontrolierius netiria.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius netiria Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), valstybės kontrolieriaus ir Konstitucinio Teismo bei kitų teismų teisėjų veiklos, savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos.