Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vizitas Suomijoje

2018 10 25
logo programme.jpg

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga įgyvendina projektą pagal Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Projekto tikslas – susipažinti su Šiaurės šalių (Švedijos ir Suomijos) švietimo sistema bei įtraukiojo ugdymo praktikomis.

Spalio 22-24 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kartu su patarėjomis Audrone Bedorf ir Laura Vitkauskaite-Sirunaviče lankėsi Suomijoje.

Vizito metu Kontrolierė bei patarėjos susitiko su Suomijos Vaiko teisių ombudsmeno institucijos atstovais, aptarė Suomijos bei Lietuvos ombudsmenų veiklas, praktikas, vaiko teisių padėties situaciją, o taip pat - įtraukiojo ugdymo sistemas bei jose kylančius iššūkius. Įstaigos atstovės taip pat susitiko ir su Suomijos Parlamento ombudsmeno įstaigos bei Žmogaus Teisių centro atstovais. Suomijos Parlamento ombudsmenas, taip pat kaip ir Lietuvos Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, prižiūri, kaip įgyvendinamos vaiko teisės šalyje bei tiria skundus arba atlieka tyrimus savo iniciatyva dėl galimų vaiko teisių pažeidimų. Suomijos Parlamento Žmogaus teisių centro atstovas taip pat supažindino su vykdomomis veiklomis žmonių su negalia srityje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovės lankėsi Valteri mokymo ir konsultavimo centre (tai kartu ir mokykla, bei metodologinis centras), kuris teikia ugdymo įstaigoms įvairias paslaugas, įgalinančias jas pačias teikti kokybišką ugdymą vaikui su specialiaisiais poreikiais kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos.

Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos bei Suomijos Nacionalinės švietimo tarybos nariai pristatė Suomijos švietimo sistemos ypatumus, pagalbos vaikams su specialiaisiais poreikiais schemas, planuojamos vaiko gerovės užtikrinimo sistemos pertvarkos ypatumus.

Suomijos švietimo sistema pagrįsta principu, jog visi žmonės turi lygias teises į kokybišką ugdymą bei pasižymi inkliuzijos ideologija – tai, jog specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas pirmiausia vykdomas bendrojo lavinimo mokyklose, kur vaikams privalo būti užtikrinama įvairi pagalba.