Vaiko teisių apsaugos kontrolierė lankėsi Zarasuose

2023 09 13

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėjomis 2023-09-13 lankėsi Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje.

Susitikimo metu kartu su mokyklos, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos atstovais buvo kalbėta įvairiais švietimo klausimais, aptarta tiek Zarasų rajone, tiek pačioje mokykloje esanti situacija, kiek tai susiję su saugios ugdymo(si) aplinkos mokiniams užtikrinimu, įtraukiuoju ugdymu, aptarti reikalingi pokyčiai ir naujos praktikos, diskutuota apie priemones, kurios galėtų prisidėti prie mokyklų bendruomenių gerovės – švietimo pagalbos specialistų papildomas etatų steigimas ir įdarbinimas, didesnis tėvų įsitraukimas į su vaikų ugdymu(si) susijusių klausimų sprendimą ir pan.