Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitete vertinamas Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje

2024 01 23
JT.jpg

Sausio 23-24 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas 95-osios sesijos metu svarsto penktąjį ir šeštąjį periodinius Lietuvos Vyriausybės pranešimus (ataskaitas) dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo bei vertina valstybės padėtį vaiko teisių srityje.

Lietuva ratifikavo Vaiko teisių konvenciją 1995 metais, įsipareigodama imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių šioje Konvencijoje pripažintoms teisėms įgyvendinti. Kiekviena valstybė, ratifikavusi Konvenciją, informuoja Vaiko teisių komitetą apie Konvencijos įgyvendinimą valstybėje, pokyčius ir padarytą pažangą įgyvendinant vaiko teises, taip pat sunkumus, jeigu tokių yra, kurie trukdo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Vaiko teisių komitetas apsvarstęs Lietuvos 5-6 periodines ataskaitas, raštu pateiktus atsakymus į papildomus klausimus bei įvertinęs dialogą su Vyriausybine delegacija, sudaryta iš įvairių sektorių atstovų, pateiks išvadas, kuriose bus įvertinta Lietuvos pažanga vaiko teisių srityje, įvardintos pagrindinės problemos bei pateikti siūlymai vaiko teisių padėčiai gerinti.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė dalyvaus Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto posėdžiuose bei stebės atsiskaitymo procesą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pateikė Tautų Vaiko teisių komitetui komentarą dėl kai kurių vaiko teisių apsaugos padėties aspektų Lietuvoje.

Daugiau informacijos žr. adresu:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2683&Lang=en

 

 

Nuotraukų galerija

  • LT2.jpg
11