Dėl 2023-12-04 viešoje erdvėje pasklidusio vaizdo ir garso įrašo, kuriame fiksuota dalis vaiko paėmimo iš šeimos 2023-09-21 proceso

2024 01 18

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą dėl galimai netinkamų vaiko teisių apsaugos specialistų veiksmų paimant vaiką iš šeimos (vaiko mamos) bei vaiko teisių ir interesų užtikrinimo.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis, nustačiusi vaiko apsaugos poreikį ir priėmus sprendimą paimti vaiką į saugią aplinką, paėmė vaiką iš šeimos (vaiko mamos).

Kontrolierė nustatė, kad dėl netinkamo Tarnybos darbo organizavimo, nepakankamo vaiko teisių apsaugos specialistų profesionalumo ir kompetencijos, ilgai užsitęsus vaiko paėmimo į saugią aplinką procesui, vaikas galimai patyrė neigiamus išgyvenimus, stresą, baimę.

Kontrolierės nuomone, siekiant, kad vaiko paėmimo procesas truktų kaip galima trumpiau, vaikas patirtų kuo mažesnį stresą, būtinas atsakingas, operatyvus, išsamus pasiruošimas procesui, įvertinant specialistų (pvz. psichologo) pasitelkimo pagal poreikį galimybę.

Kontrolierė atkreipė Tarnybos dėmesį į nustatytus Tarnybos veiklos ir darbuotojų veiksmų trūkumus organizuojant ir vykdant mažamečio vaiko paėmimo iš šeimos (vaiko mamos) procesą ir pasiūlė imtis priemonių, kad būtų pašalintos priežastys ir sąlygos tokio pobūdžio pažeidimams ateityje atsirasti, taip pat pasiūlė spręsti dėl teisinės atsakomybės vertinimo, socialiniuose tinkluose paviešinus jautrius vaiko asmens duomenis.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu daromas vaizdo ir garso įrašas, jis gali būti teikiamas tiktai teismui ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms, priimančioms su vaiku susijusius sprendimus. Vaizdo ir garso įrašų su jautriais vaiko asmens duomenimis paviešinimas socialiniuose tinkluose neatitinka geriausių vaiko interesų ir sudaro prielaidas vaiko teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimui. Viešindami su vaiku susijusią bet kokio pobūdžio ir formato informaciją, vaiko tėvai turi labai atsakingai vertinti ar nebus pažeidžiamos vaiko teisės ir interesai ir vaikas nebus psichologiškai traumuojamas.

Siekiant Tarnybos funkcijų įgyvendinimo efektyvumo ir kokybės, kontrolierė siūlė užtikrinti kokybišką vaiko teisių apsaugos specialistų reikiamų kompetencijų ugdymą bei atkreipė dėmesį į Tarnybos veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo poreikį, aiškiau ir detaliau nustatant vaiko paėmimo į saugią aplinką proceso koordinavimą, eigą, bendradarbiavimą.

Pažymėtina, kad Tarnyboje atliekamas vidaus aplinkybių tyrimas, kurio metu Tarnybos vadovas priims atitinkamus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos specialisčių, paėmusių mažametį iš šeimos (vaiko mamos) galimų tarnybinių nusižengimų vertinimo.

Tarnybai nurodyta informuoti apie atlikto Tarnybos vidaus patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus dėl pateiktų kontrolierės siūlymų.

Viešai nuskambėjusio įvykio kontekste paminėtina, kad Prokuratūroje 2023-10-23 išnagrinėjus pareiškėjos skundą, policijos pareigūnų ir vaiko teisių apsaugos specialistų veiksmai baudžiamosios teisės aspektu nevertinti, nesant tam pagrindo. Vaiko mamai buvo paaiškinta, kad jeigu ji mano, jog vaiko teisių apsaugos specialistės netinkamai atliko savo pareigas, jų veiksmus turi teisę apskųsti Tarnybai. Mama specialisčių veiksmų Tarnybai neskundė.

Teismas 2023-10-19 vertino, kad mamos veiksmai minėto įvykio metu atskleidžia akivaizdų nusiteikimą prieš Tarnybos specialistus, savo emocijų nevaldymu ar sąmoningu jų demonstravimu ir perteikimu vaikui, daromą poveikį sudėtingoje situacijoje esančio vaiko emocinei būsenai.

Laikantis teisės aktuose įtvirtintos valstybės pareigos imtis visų reikiamų priemonių vaiko teisių užtikrinimui ir įgyvendinimui paminėtina, kad tam tikrais atvejais vaikams, jų teisių ir interesų

apsaugai ir užtikrinimui nepalanki padėtis gali būti įtakota (nulemta) tėvų galimai priešingų teisei veiksmų ir jų sąlygotų pasekmių.

Paminėtina, kad tiek valstybės institucijos, tiek vaiko tėvai, priimdami sprendimus ar imdamiesi bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, privalo bendradarbiauti, atsižvelgti į geriausius vaiko interesus.